Akustika
Meranie hluku v pracovnom prostredí 

.
››› Stanovenie normalizovanej hladiny expozície hluku zamestnancov pre účely kategorizácie príslušnej skupiny prác a porovnávanie s limitnými a akčnými hodnotami.
7
Pri meraní hluku v pracovnom prostredí sa všeobecne uplatňujú podmienky a požiadavky uvedené v STN EN ISO 9612 a požiadavky NV SR č. 115/2006 Z.z. v znení NV SR č. 555/2006 Z.z.
7
Meranie hluku v komunálnom prostredí 

.
››› Stanovenie ekvivalentnej hladiny hluku v chránenom území počas referenčných časových intervalov deň-večer-noc z prevádzkových zdrojov, z pozemnej dopravy a porovnávanie s prípustnými hodnotami.
7
Pri meraní hluku v životnom prostredí sa vychádza z rámcových podmienok STN EN ISO 1996-1, STN EN ISO 1996-2 vo väzbe na vyhlášku MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorá je vykonávacím predpisom k zákonu č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7
Stavebná akustika

.
››› Stanovenie ekvivalentnej hladiny hluku v chránenom prostredí bytov a občianskej vybavenosti z vnútorných zdrojov stavieb a hluku prenikajúceho z vonkajšieho prostredia cez obvodový plášť budov (zvukovoizolačné vlastnosti budov).

7
Pri meraní akustický vlastností stavených konštrukcií sa vychádza z rámcových podmienok STN 73 0532.
7
Priestorová akustika

.
››› Meranie vzduchovej nepriezvučnosti konštrukcií budov. 

7
Pri meraní akustický vlastností stavených konštrukcií sa vychádza z rámcových podmienok STN 73 0525 a STN 73 0527.
7
Monitoring hluku

››› Dlhodobé monitorovanie hluku v komunálnom a v pracovnom prostredí (v okolí priemyselných objektov, dopravných komunikácii ...).
7