Vibrácie
Meranie vibrácií v pracovnom prostredí 

.
››› Stanovenie veľkosti expozície vibráciám prenášaných na ruky zamestnancov na pracovnom mieste a porovnávanie s limitnými a akčnými hodnotami

.
››› Stanovenie veľkosti expozície vibráciám prenášaných na celé telo zamestnancov na pracovnom mieste a porovnávanie s limitnými a akčnými hodnotami

.

››› Meranie miestnych vibrácií, prenášajúcich sa na určitú časť tela z akéhokoľvek zdroja

.
Pri meraní vibrácii v pracovnom prostredí sa všeobecne uplatňujú podmienky a požiadavky vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. zo 16. augusta 2007, vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z. a NV SR č. 416/2005 Z.z. zo 17. augusta 2005 v znení NV SR č. 629/2005 Z.z.
7
Meranie vibrácií v komunálnom prostredí 

.
››› Stanovenie veľkosti vibrácii v budovách z dopravy a z technických zariadení.
.

Pri meraní vibrácii v komunálnom prostredí sa všeobecne uplatnujú podmienky a požiadavky STN 73 0036, STN 73 0031.

7

Monitoring vibrácii

››› Dlhodobé monitorovanie vibrácii v životnom prostredí (v okolí priemyselných objektov, dopravných komunikácii ...) a pracovnom prostredí.